A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Fundacja Milon
Fundacja Milon
BIP.gov.pl

  Statut

  Załącznik do Uchwały Zarządu nr 1/01/2016
  z dnia 28.01.2016 r.
  o zmianie statutu
  Fundacji „Milon”


  STATUT
  FUNDACJI „Milon”

  Postanowienia ogólne

  § 1

  1.    Fundacja pod nazwą „Milon”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
  BKM Poster sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Wczasów 21. reprezentowany przez Prezesa Daniela Małyska.
  zwanym dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Mariusza Szulczewskiego w kancelarii notarialnej w Stargardzie Szczecińskim ul. Mickiewicza 2 w dniu 30.09.2009 r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
  2.    Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

  § 2

  Fundacja ma osobowość prawną.

  § 3

  Siedzibą Fundacji jest miasto Stargard.

  § 4

  1.    Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
  2.    Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
  w wybranych językach obcych.
  3.    Dla wykonywania swych działań statutowych Fundacja może tworzyć oddziały.

  § 5

  Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.


  Cele i zasady działania Fundacji.

  § 6

  Celami Fundacji jest szeroko rozumiane wspieranie rozwoju lokalnego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i aktywności lokalnej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup zmarginalizowanych.

  § 7

  Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
  1.    Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie.
  2.    Pomoc społeczną.
  3.    Ochronę i promocję zdrowia.
  4.    Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.
  5.    Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
  6.    Prowadzenie programów szkoleniowych, informacyjnych, stypendialnych i dotacyjnych;

  § 8

  Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

  Majątek i dochody Fundacji.

  § 9

  Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 3.000 (trzy tysiące) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

  § 10

  1.    Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
  a)    darowizn, zapisów i spadków otrzymywanych zarówno w kraju jak i z zagranicy,
  b)    dotacji i subwencji oraz grantów,
  c)    dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
  d)    dochodów z majątku Fundacji,
  e)    prowadzonej działalności gospodarczej związanej z celami statutowymi,
  f)    odsetek od lokat bankowych,
  g)    wpływów uzyskanych  ze środków pomocowych Unii Europejskiej i instytucji unijnych oraz innych międzynarodowych organizacji,
  h)    innych źródeł  przychodów przewidzianych prawem.
  2.    Działalność gospodarcza prowadzona przez Fundację obejmuje:
  a)    85, 59, b, pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  b)    88, 99, z, pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
  c)    93, 29, z, pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
  d)    58, 11, z, wydawanie książek
  e)    58, 14, z, wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
  f)    58, 19, z, pozostała działalność wydawnicza
  g)    82, 30, z, działalność związaną z organizacja targów, wystaw i kongresów
  h)    47.91.z sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
  i)    47.99.z pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
  j)    77.29.z wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego


  § 11

  1.    Majątek Fundacji stanowią środki finansowe oraz nieruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację;
  2.    Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
  3.    Majątek i dochody Fundacji przeznaczone są wyłącznie  na realizację celów statutowych i na pokrycie kosztów działalności Fundacji.
  4.    Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


  Władze Fundacji.

  § 12

  1.    Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji.
  2.    Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób, w tym z Prezesa Fundacji;
  3.    Prezes Fundacji powołany jest przez Fundatora zarządzeniem;
  4.    Prezes Fundacji może powoływać i odwoływać członków Zarządu Fundacji, w tym Wiceprezesa Fundacji;
  5.    Zarząd Fundacji powołany jest na czas nieograniczony;
  6.    Członkostwo w Zarządzie wygasa tylko i wyłącznie na skutek śmierci, ubezwłasnowolnienia, zrzeczenia się mandatu członka, Wiceprezesa lub Prezesa Fundacji;

  § 13

  1.    Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
  2.    Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  a)    uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych
  b)    uchwalanie regulaminów,
  c)    sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  d)    ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
  e)    przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  f)    prowadzenie działalności gospodarczej Fundacji;
  g)    podejmowanie decyzji w wszelkich innych sprawach dotyczących Fundacji.
  3.    Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność Prezesa Fundacji;
  4.    W przypadku posiedzeń Zarządu w składzie dwuosobowym o ważności podejmowanych uchwał decyduje głos Prezesa Fundacji;
  5.    Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
  6.    W sytuacji gdy w Zarządzie zasiada jedynie Prezes Fundacji może on podejmować decyzje samodzielnie w formie zarządzeń do czasu uzupełnienia składu zarządu o nowe osoby.

  Sposób Reprezentacji

  § 14

  Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, składa Prezes Fundacji.


  Zmiana Statutu

  § 15

  Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji zgodnie z zasadami określonymi w § 13.

  Połączenie z inną fundacją.

  § 16

  1.    Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
  2.    Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

  § 17

  W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.


  Likwidacja Fundacji.

  § 18

  1.    Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
  2.    Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

  § 19

  Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

  § 20

  Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji
  o zbliżonych celach.

   

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Fundacja Milon
  Publikacja dnia: 24.11.2017
  Podpisał: Tomasz Sobolewski
  Dokument z dnia: 24.11.2017
  Dokument oglądany razy: 328
MegaBIP free (2.09)